Posts Tagged

R9 Nano

AMD

採用Fiji 核心的AMD Radeon R9 Nano在採用HBM記憶體,所以能夠縮短顯示卡長度,

AMD

目前AMD Fiji晶片組推出兩款顯示卡,分別為R9 Fury X和R9 Fury兩款,